پنجشنبه 6 ارديبهشت 1403 - 16 نوامبر 781
 دوره آموزش مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای بخش خصوصی - مجتمع فنی کلیک نو تبریز
دوره آموزش مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای بخش خصوصی تبریز

دوره آموزش مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای بخش خصوصی - مجتمع فنی کلیک نو تبریز

دانش مدیریت که در دهه های اخیر براساس نظریه های جدید و بر مبنای تحولات سریع علم و تکنولوژی پیشرفت زیادی کرده است منابع انسانی را به عنوان مهمترین وسیله توسعه و رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هر جامعه معرفی می نماید . به یقین زمانی می توان از دانش ، تجربه و توانمندی های منابع غنی و استراتژیک انسانی به طوری صحیح و کامل بهره برداری نمود که مدیرانی با کفایت ، آگاه و خلاق ، هدایت و رهبری امور را به عهده داشته باشند . در هر سازمانی مسئولیت تأمین نگه داری، بهسازی و بکارگیری مطلوب منابع انسانی به عنوان مؤثرترین رکن در بهره وری و کارایی ، با مدیران و در راستای اهداف و سیاست های سازمانی می باشد و از آن جا که کلیه تصمیمات متخذه در چارچوب قوانین ، دستور العمل ها و در قالب برنامه های کاری به وسیله نیروهای انسانی اجرا می گردد. لذا مؤثرترین اقدام انتخاب کارامد ترین افراد می باشد..